Kiến thức, kinh nghiệm và sự tận tâm

Luận án tiến sĩ chấm điểm xuất sắc của ngành nông nghiệp ở Việt Nam, có bao nhiêu cái mang ra thực tiễn