Kiến thức, kinh nghiệm và sự tận tâm

Luật sư Chiến phát biểu về Dự thảo luật Hình sự 2015