Hoạt động mua - bán doanh nghiệp (M&A) sẽ mang đến cho các nhà đầu tư nhiều cơ hội kinh doanh hấp dẫn nếu họ thực sự là những người có tầm nhìn chiến lược, có hiểu biết sâu rộng về tài chính, pháp luật và đặc biệt là họ phải có được sự nhạy cảm trong kinh doanh.

Với sự thông hiểu tường tận những rủi ro trong kinh doanh cũng như những thách thức và cơ hội pháp lý của các doanh nghiệp, các luật sư với bề dày kinh nghiệm của Luật Nguyễn Chiến sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư ra quyết định chuyển nhượng hoặc tiếp nhận quyền sở hữu doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất, các phương thức giao dịch hợp lý nhất, thu thập và duy trì cơ sở dữ liệu thông tin cho khách hàng nhằm hỗ trợ khách hàng đạt được các phê chuẩn theo quy định pháp luật và nhanh chóng hoàn tất giao dịch theo kế hoạch đã định sẵn.

Liên quan đến dự án mua bán doanh nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

  -   Đưa ra giải pháp tái cấu trúc doanh nghiệp phù hợp;
  -   Lựa chọn những đối tác tiềm năng;
  -   Lập báo cáo đánh giá tình trạng pháp lý doanh nghiệp;
  -  Tham gia đàm phán hợp đồng;
  -  Tư vấn kế hoạch đấu thầu để mua lại toàn bộ hoặc một phần tài sản của doanh nghiệp khác;
  -  Tư vấn và soan thảo tài liệu, hợp đồng cùng các văn bản pháp lý khác có liên quan;
  -  Tư vấn về thuế, luật lao động liên quan vấn đề  tái cấu trúc doanh nghiệp;
  -  Tư vấn các vấn đề về luật cạnh tranh;
  -  Tư vấn tổ chức lại doanh nghiệp.