Công ty luật Nguyễn Chiến cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ liên quan đến thuế đối với hoạt động kinh doanh, hoạt động xuất - nhập khẩu, hoạt động đầu tư và chuyển giao công nghệ. Ngoài ra, chúng tôi cũng tư vấn cho các Khách hàng đang phải đối mặt với những khó khăn liên quan đến thuế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của họ.

Khách hàng của Công ty luật Nguyễn Chiến có thể tránh được các rủi ro hay những khó khăn về thuế khi sử dụng các dịch vụ pháp lý sau:

Cập nhật thông tin về thuế
Với nhận thức một cách sâu sắc các quy định pháp luật về thuế thường có sự thay đổi, các luật sư của Công ty luật Nguyễn Chiến luôn theo sát một cách chặt chẽ các chính sách và pháp luật về thuế của Việt Nam và cung cấp cho các Khách hàng những thông được cập nhật về vấn đề này. Các dịch vụ thông tin của Công ty luật Nguyễn Chiến về thuế bao gồm:
- Cung cấp các văn bản pháp luật về thuế liên quan đến vấn đề cụ thể mà Khách hàng quan tâm;
- Lập danh mục các văn bản pháp luật điều chỉnh từng lĩnh vực;
- Hệ thống hoá các văn bản pháp luật về thuế theo các tiêu chí nhất định, phù hợp với nhu cầu tra cứu văn bản của Khách hàng.

Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến thuế trong quá trình hoạt động của Khách hàng
- Cung cấp thông tin và đưa ra ý kiến tư vấn đối với các vấn đề về thuế phát sinh trong các giao dịch đa dạng của khách hàng;
- Giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Khách hàng;
- Các chính sách và quy định liên quan đến hải quan;