Thương lượng, hòa giải, tòa án, trọng tài đều là các phương thức giải quyết tranh chấp trong thương mại, nhằm hướng tới mục đích giải quyết tranh chấp.

Mỗi phương thức giải quyết tranh chấp có sự khác nhau như sau:
1. Cách thức giải quyết
- Thương lượng:Thỏa thuận giữa các bên.
- Hòa giải: thông qua người trung gian là hòa giải viên.
- Tòa án: thông qua người trung gian là thẩm phán.
- Trọng tài: thông qua trọng tài viên
2. Đảm bảo tính bí mật
- Thương lượng: tính bí mật tuyệt đối
- Hòa giải: Tính bí mật mang tính chất tương đối, nhưng vẫn bí mật hơn so với phương thức tòa án.
- Tòa án: không giữ được bí mật, xét xử và tuyên án công khai.
- Trọng tài: Tính bí mật tương đối, bí mật hơn so với phương thức tòa án.
3. Kinh phí
- Thương lượng: ít tốn kém kinh phí.
- Hòa giải, thương lượng, tòa án: tốn kém kinh phí hơn.
4. Khả năng thành công
- Phụ thuộc vào sự hợp tác trong mỗi bên tranh chấp
5. Khả năng lựa chọn người giải quyết tranh chấp
- Thương lượng: do 2 bên tự đi đến thỏa thuận với nhau.
- Hòa giải: có khả năng lựa chọn người giải quyết tranh chấp
- Tòa án: không có khả năng lựa chọn người giải quyết tranh chấp.
- Trọng tài: vẫn có khả năng lựa chọn người giải quyết tranh chấp.
6. Giá trị ràng buộc của phán quyết
- Thương lượng và hòa giải: mang tính chất khuyến khích
- Tòa án: giá trị pháp lý bắt buộc, bị cưỡng chế thi hành(trong trường hợp không tuân thủ, có thể kháng cáo.
- Trọng tài: giá trị pháp lý bắt buộc, giá trị chung thẩm, không thể kháng cáo.
7. Khả năng thực thi phán quyết giải quyết tranh chấp
- Thương lượng, hòa giải: phụ thuộc vào sự tự nguyện của các bên
- Tòa án: khả năng thực thi cao
- Trọng tài: khả năng thực thi phụ thuộc vào Tòa án trong từng trường hợp cụ thể, thường là không cao.