Với các chính sách khuyến khích của Việt Nam qua việc tạo dựng môi trường thuận lợi cho các khu vực kinh tế tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, số lượng các doanh nghiệp ở Việt Nam trong những năm qua đã tăng lên một cách nhanh chóng.Công ty luật Nguyễn Chiến tự hào đã góp phần nhất định vào sự thành công của các Doanh nghiệp qua việc cung cấp các dịch vụ tư vấn chất lượng cao

Các hoạt động tư vấn doanh nghiệp Công ty luật Nguyễn Chiến tư vấn cho khách hàng:

1. Đại diện cho doanh nghiệp làm thủ tục:
- Thành lập doanh nghiệp;
- Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
- Chia tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, cổ phần hóa các loại hình doanh nghiệp.

2. Tư vấn  cho doanh nghiệp về các thủ tục chuẩn bị đưa doanh nghiệp vào hoạt động:
Mở sổ đăng ký thành viên, ký hợp đồng lao động, ký hợp đồng thuê trụ sở doanh nghiệp, xây dựng văn bản quy chế, nội quy doanh nghiệp, ban hành form mẫu hoạt động dùng trong nội bộ doanh nghiệp đối với Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, ban giám đốc, ban kiểm soát, ...

3. Tư vấn vay vốn ngân hàng cho doanh nghiệp thông qua các biện pháp bảo đảm như bảo lãnh, thế chấp, ...

4. Tư vấn thường xuyên cho các doanh nghiệp trên cơ sở hợp đồng tư vấn pháp lý thường xuyên giữa Công ty luật Nguyễn Chiến và doanh nghiệp về những vấn đề dưới đây:
- Nghiên cứu, xem xét và đưa ra các ý kiến tư vấn của luật sư về những vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp;
- Dự thảo hoặc chỉnh sửa, bổ sung Quy chế quản lý, điều hành hoạt động và các văn bản khác liên quan đến tổ chức, nhân sự, hoạt động nội bộ của doanh nghiệp trên cơ sở yêu cầu cụ thể và các thông tin cung cấp cho Công ty luật Nguyễn Chiến;
- Đưa ra ý kiến tư vấn về các vấn đề pháp lý trước khi doanh nghiệp ký kết các Hợp đồng với bên khác;
- Tư vấn kỹ năng hoặc cùng tham gia đàm phán, giao kết hợp đồng giữa doanh nghiệp và bên khác;
- Tư vấn cho doanh nghiệp giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, quản trị nội bộ của doanh nghiệp;
- Soạn thảo các văn bản đối nội, đối ngoại theo yêu cầu của doanh nghiệp;
- Cung cấp các văn bản pháp luật theo yêu cầu của doanh nghiệp, ...

Các luật sư, luật gia và chuyên viên tư vấn pháp lý của Công ty luật Nguyễn Chiến chúng tôi sẽ cung cấp cho Doanh nghiệp dịch vụ tư vấn hoàn hảo về từng vấn đề cụ thể trên cơ sở chuyên môn hóa cao kỹ năng tư vấn ở nhiều lĩnh vực pháp luật chủ yếu và quan trọng khác liên quan đến doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn những vấn đề liên quan đến:
- Luật Thương mại
- Luật Đầu tư
- Luật Doanh nghiệp
- Luật Phá sản
- Luật Cạnh tranh
- Luật Ngân hàng, tài chính, bảo hiểm và chứng khoán
- Luật Lao động
- Luật Thuế
- Luật Môi trường
- ...