Đây là lĩnh vực mới hình thành và phát triển trong vài năm gần đây ở Việt Nam nhưng khi xã hội càng phát triển, nhu cầu về bảo vệ an toàn, an ninh trong cuộc sống và kinh doanh của tổ chức và cá nhân ngày càng cao. Điều đó đã đặt ra những yêu cầu đối với ngành bảo hiểm và các Công ty bảo hiểm. Công ty Luật TNHH thực hành Luật Nguyễn Chiến đã trợ giúp các công ty bảo hiểm trên thị trường và tham gia vào những giao dịch liên quan tới những công ty bảo hiểm, cơ quan nhà nước và bên thứ ba có liên quan trong lĩnh vực này.

Đội ngũ
Đội ngũ luật sư, chuyên gia về Bảo hiểm của chúng tôi có sự hiểu biết thực tế về thị trường bảo hiểm Việt Nam và khung pháp lý, hai yếu tố có tầm quan trọng số một trong việc định hình dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Dịch vụ
Dịch vụ pháp lý của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:
+ Thành lập doanh nghiệp bảo hiểm
+ Tư vấn về những khía cạnh pháp lý của bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, và bảo hiểm bắt buộc (ví dụ bảo hiểm cho bên thứ ba, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp);
+ Xem xét và giải thích hợp đồng bảo hiểm;
+ Soạn thảo, nhận xét và hoàn tất hợp đồng.